ธนาคารโรงเรียน (ธนาคาร ร.ร.)Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 5/2 29 30934 นางสาว ปริชญา พ่วงพี 20
2 ม. 5/5 30 31024 นางสาว กัญธิมา ป๋าวิลา 20
3 ม. 5/8 1 31013 นาย พริสร อุปพงษ์ 20
4 ม. 5/8 14 33873 นาย ปัณฑ์ธนัชญ์ กรณ์ศุภพงศ์ 20
5 ม. 5/8 18 30998 นางสาว เปมิกา โชติทวีโภค 20
6 ม. 5/8 19 31029 นางสาว ชุดาภา พันธุ์จ้อย 20
7 ม. 5/8 20 31075 นางสาว ธมกร เหลืองอ่อน 20
8 ม. 5/8 45 33898 นางสาว คนิฎฐ์ษา ตั้งพลพิสุทธิ์ 20
9 ม. 5/11 21 33890 นาย ธนพนธ์ วงษ์ศิริ 20
10 ม. 5/11 26 31135 นางสาว ธนภรณ์ คงเจริญไมตรี 20
11 ม. 5/11 27 31139 นางสาว ปราชญ์ปวีร์ แสงชารี 20
12 ม. 5/11 28 31142 นางสาว ยุรดา อุตมัง 20
13 ม. 5/11 29 31144 นางสาว ลฎาภา เอกชินวัชร์ 20