ธนาคารโรงเรียน (ธนาคาร ร.ร.)Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 6/4 19 27877 นางสาว พิมพ์ธนิญา จินดาพล 20
2 ม. 6/4 20 27955 นางสาว วชิราภรณ์ ชินนาค 20
3 ม. 6/4 24 28028 นางสาว ศุภิสรา คงเที่ยง 20
4 ม. 6/5 22 27568 นางสาว กมลชนก โคตุดร 20
5 ม. 6/5 38 27968 นางสาว วรัมพร กลมกล่อม 20
6 ม. 6/5 40 28001 นางสาว ศรุดา จันทร์โสภณพงศ์ 20
7 ม. 6/5 46 29200 นางสาว ณัญญา ผิวทองดี 20
8 ม. 6/6 34 27985 นางสาว วาสนา งามธุระ 20
9 ม. 6/6 46 29223 นางสาว สุธาวี เรืองสุข 20
10 ม. 6/9 20 27838 นางสาว ปวิชญา จักษา 20
11 ม. 6/9 21 27862 นางสาว พรัสสุดา ชะเอมไทย 20
12 ม. 6/9 33 28151 นางสาว จิดาภา ตรีเพชรรัตน์ 20
13 ม. 6/9 38 28254 นางสาว กมลพร แก้วกรรมสิทธิ์ 20