แอโรบิกและบริดจ์หรรษาNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 2/7 28 34215 เด็กหญิง นัชธิชา บวรรัตนศิลป์ 20
2 ม. 2/7 29 34236 เด็กหญิง ภคพร โพธิวร 20
3 ม. 2/7 32 34262 เด็กหญิง ปภิณพิทย์ นิธิศวรธัญญ์ 20
4 ม. 2/7 40 34322 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ รัตนพันธ์ 20
5 ม. 2/7 41 34325 เด็กหญิง ภูริดา วงษ์หมุด 20
6 ม. 2/7 43 34357 เด็กหญิง ภริตพร แซ่แต้ 20
7 ม. 2/7 45 34360 เด็กหญิง จิดาภา คงเหล็ก 20
8 ม. 2/8 14 34341 เด็กชาย พชร เชียรวิจิตร 20
9 ม. 2/8 44 34390 เด็กหญิง ปริชญา สงวนวงษ์ 20
10 ม. 2/8 49 34427 เด็กหญิง ยุคลมาศ รัตนานก 20
11 ม. 2/9 20 34389 เด็กชาย ฉัตรชัย สอนวินิจฉัย 20
12 ม. 2/12 4 34445 เด็กชาย ดิศรณ์ แจ้งสามสี 20
13 ม. 3/3 15 33294 นางสาว พรนภัส พุฒพล 20
14 ม. 3/3 18 33300 เด็กหญิง อริยา ทันโส 20
15 ม. 3/8 49 33804 นางสาว ลษิตา จุกสีดา 20
16 ม. 3/9 2 33420 นาย ณัฐพัชร์ ตรีเจริญวัฒนกุล 20
17 ม. 3/10 22 33384 นางสาว ธันย์ชนก จันทร์สีชัง 20
18 ม. 3/10 25 33427 เด็กหญิง พิชชากร กองมาย 20
19 ม. 3/11 49 33837 นางสาว ณัชนันทน์ นาคทอง 20
20 ม. 4/1 3 32463 นาย ณัฐกิตติ์ สงคราม 20
21 ม. 4/1 29 32546 นางสาว กนกรดา เหลืองภุมรัตน์ 20
22 ม. 4/10 22 32789 นางสาว ณชนก ไพศาลสิริวงศ์ 20
23 ม. 4/10 24 32809 นางสาว ศิริวรรณ ผ่านเมือง 20
24 ม. 4/10 39 33187 นางสาว ปุณณิกา ส่งแสง 20
25 ม. 4/11 12 35585 นาย กานต์ดนัย หลั่งรวมมิตร 20
26 ม. 5/2 46 32024 นางสาว พนิดา แซ่ย้า 20
27 ม. 5/5 14 31982 นาย ธีรนัย จันทร์โพธิ์ 20
28 ม. 5/5 18 34665 นาย ปรมี จานสันเทียะ 20
29 ม. 5/5 24 31841 นางสาว กฤฏิกา กลั่นแก้ว 20
30 ม. 5/6 13 31992 นาย อติรุจ สีหล้า 20
31 ม. 5/7 8 31824 นาย ธราเทพ สุ่นจันทร์ 20
32 ม. 5/7 10 31889 นาย อภิสิทธิ์ แสงขำ 20
33 ม. 5/7 23 31763 นางสาว หนึ่งฤทัย ทองมาก 20
34 ม. 5/8 3 31768 นาย กิตตินันท์ กันต์นิกุล 20
35 ม. 5/8 12 32036 นาย วาสุธัช ปัญจธนมงคล 20
36 ม. 5/8 30 31795 นางสาว ญาดา พ่วงความสุข 20
37 ม. 5/8 31 31807 นางสาว ภัทรพร เทียมอัมพร 20
38 ม. 5/8 34 31943 นางสาว ชนาพร บุญรังษี 20
39 ม. 6/2 34 31043 นางสาว ศศิภา สาคร 20
40 ม. 6/3 39 31220 นางสาว จุฑาภรณ์ แก้วศรี 20
41 ม. 6/7 35 31048 นางสาว อมินทร์ฐิตา ไชยมงคล 20
42 ม. 6/8 22 31268 นางสาว ธิติมา สราทธพันธุ์ 20
43 ม. 6/8 24 31277 นางสาว อัญกาล ภาคแก้ว 20
44 ม. 6/8 38 32351 นางสาว ปองทิพย์ บุญรังษี 20
45 ม. 6/10 13 31278 นาย ณัฐวัตร ชัยเจริญ 20
46 ม. 6/10 32 31262 นางสาว กีรติกานต์ ทุพรหม 20
47 ม. 6/10 38 33880 นางสาว นุชจรี ดีติกรณ์ 20
48 ม. 6/11 32 31256 นางสาว ณัฐชา รัตนโรจน์ 20
49 ม. 6/12 33 31362 นางสาว สุวัจณี พวงพันธ์ 20
50 ม. 6/12 39 31527 นางสาว ชนาพร ช่างทองคำ 20