ธนาคารโรงเรียน (ธนาคาร ร.ร.)Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 6/5 39 29821 นางสาว เบญญาภา หรีกประโคน 20
2 ม. 6/10 24 29594 นางสาว สิรีธร กาญจนโกมล 20
3 ม. 6/10 32 29814 นางสาว ชลธิชา สนสำโรง 20
4 ม. 6/10 35 29879 นางสาว ณัฐนันท์ มูลทรัพย์ 20
5 ม. 6/10 36 29882 นางสาว นฤมล เมธาอดิศัย 20
6 ม. 6/10 43 30064 นางสาว สไบทิพย์ สมศรี 20
7 ม. 6/11 35 29881 นางสาว ธิติมา เฟื่องฟู 20
8 ม. 6/12 21 29826 นางสาว วิมลสิริ เชื้อเหิม 20
9 ม. 6/12 28 29890 นางสาว ศิริพร ฉายศิริ 20
10 ม. 6/12 32 30044 นางสาว กมลชนก อุปดิษฐ์ 20
11 ม. 6/13 30 29887 นางสาว ภาวินี ภูมิภาค 20