กองร้อยพิเศษ (หน้าห้องปกครอง)

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

หน้าห้องปกครอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

2. สร้างความเป็นผู้นำในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนและคณะสี

3. แสดงการมีจิตอาสาต่องานโรงเรียนและชุมชน

ภาระงาน

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่โรงเรียนมอบหมาย เช่น กิจกรรมวันพ่อ ฯลฯ

2. ดูแลความเรียบร้อยด้านการจราจรหน้าโรงเรียน

3. ปฏิบัติงานกิจกรรมพิธีสงฆ์

รายชื่อนักเรียน

Total 34 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนวัฒน์ มหาชะโลม. 1/5
2.เด็กชายปฏิภาณ ขาวกระจ่างม. 1/5
3.เด็กหญิงบุษบาบง ชาญศิลามณีม. 1/5
4.เด็กหญิงอนัตตา เกตุบุญเลี้ยงม. 1/8
5.เด็กชายธิติ ทำทองม. 1/10
6.เด็กชายพนัชกร สายสมบัติม. 1/10
7.เด็กชายเทพพระกาฬ จรรยากรม. 1/10
8.เด็กชายภูมิฟ้า เกียรติสมุทรธาราม. 2/5
9.เด็กหญิงยุพารัตน์ กุลมนต์ม. 2/5
10.เด็กชายธัชทฤต อุ่นจันทีม. 2/6
11.เด็กชายอัษฎา มาลาสายม. 2/7
12.เด็กชายธนกร เกตุสกาวม. 2/8
13.เด็กชายชญานนท์ โมรานอกม. 2/8
14.เด็กชายเอโฟซ่า เบล็สซิ่งม. 2/8
15.เด็กชายกฤษฎา กิจธนาคมม. 2/14
16.เด็กชายนิติวัฒน์ โพธิ์คัยม. 3/5
17.เด็กชายอรรถวิทย์ จันทร์โก๊ะม. 3/6
18.นางสาวกนกวรรณ เจริญพรตระกูลม. 3/6
19.เด็กหญิงศรุตา อยู่สำราญม. 3/6
20.เด็กหญิงธัญญ์นภัส อนันต์พรชนะกุลม. 3/10
21.เด็กหญิงภัทราพร พลพวกุลม. 3/10
22.เด็กหญิงภัทรดา สงคำเหลาม. 3/11
23.นางสาวสรวิศา ผาสุขธรรมม. 4/3
24.นางสาวสุกัลยา บุญส่งม. 5/10
25.นางสาวอรวี ขุมมินม. 6/2
26.นางสาวพัชร์สิตา มงคลอริยวงศ์ม. 6/3
27.นายกิตตินันท์ โพธิ์คัยม. 6/5
28.นางสาววิภาดา แก้วพิลึกม. 6/5
29.นายจิโรจน์ อนันตะเศรษฐกูลม. 6/6
30.นายธนิสร เชาวดีม. 6/6
31.นายภานุวัฒน์ เจียรวัฒนานุกุลม. 6/6
32.นายกิตติ์รวี ผาสุขโรจน์สินม. 6/6
33.นางสาวพิมพ์ชนก วรทองม. 6/6
34.นายธนกฤต ฉันทนานุรักษ์ม. 4/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

029

จำนวนที่รับ

33 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล