R.W.B Leader ship (หน้าห้องปกครอง)

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

หน้าห้องปกครอง

วัตถุประสงค์

1. ฝึกความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน

2. สร้างความเป็นผู้นำในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนและคณะสี

3. แสดงการมีจิตอาสาต่องานโรงเรียนและชุมชน

ภาระงาน

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่โรงเรียนมอบหมายและคณะสี

2. ดูแลความเรียบร้อยด้านการจราจรหน้าโรงเรียน

3. สรุปรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นแฟ้มสะสมงาน

รายชื่อนักเรียน

Total 194 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภูมิฟ้า เกียรติสมุทรธาราม. 1/5
2.เด็กชายกฤษฎา กิจธนาคมม. 1/14
3.เด็กหญิงคัมภิรดา คำจ้อยม. 2/2
4.เด็กหญิงมาลาตี มาแสงม. 2/2
5.เด็กชายนิติวัฒน์ โพธิ์คัยม. 2/5
6.เด็กหญิงปุณณิกา ส่งแสงม. 2/5
7.เด็กชายณัฐพล ทิพวัลย์ม. 2/6
8.เด็กชายเดชากร ทีน้ำคำม. 2/6
9.เด็กชายปิยะภัทร ทัฬหกิจม. 2/6
10.เด็กชายพัสกร สุ่มมาตย์ม. 2/6
11.เด็กชายวริศ ธรรมศักดิ์ม. 2/6
12.เด็กชายอรรถวิทย์ จันทร์โก๊ะม. 2/6
13.เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญพรตระกูลม. 2/6
14.เด็กหญิงศรุตา อยู่สำราญม. 2/6
15.เด็กหญิงพรรณิพร จิราวิชานิธิม. 2/7
16.เด็กหญิงกัญญารัตน์ งามสนิทม. 2/9
17.เด็กหญิงณชนก ไพศาลสิริวงศ์ม. 2/9
18.เด็กหญิงทัตกมล สุจริยาม. 2/9
19.เด็กหญิงธัญญารัตน์ งามสนิทม. 2/9
20.เด็กหญิงศิริวรรณ ผ่านเมืองม. 2/9
21.เด็กหญิงธัญญ์นภัส อนันต์พรชนะกุลม. 2/10
22.เด็กหญิงภัทราพร พลพวกุลม. 2/10
23.เด็กหญิงธชานันท์ สุขีลักษณ์ม. 3/4
24.เด็กหญิงปราณชนก แสงมาม. 3/4
25.เด็กหญิงภัทรกร ดิ่งแก้วม. 3/4
26.เด็กชายสิรวิชญ์ เกตุบุญเลี้ยงม. 3/6
27.เด็กชายธนกฤต คงแสนคำม. 3/9
28.เด็กชายศุภกานต์ จันทร์วิกูลม. 3/9
29.เด็กชายเอเซีย ปรางค์ทองม. 3/14
30.เด็กชายธนกฤต ฉันทนานุรักษ์ม. 3/14
31.เด็กหญิงธัญลักษณ์ วรดีม. 3/14
32.นางสาวศศิภา สาครม. 4/2
33.นางสาวธัชนนท์ ยิ้มเป็นสุขม. 4/9
34.นายณัฐวัตร ชัยเจริญม. 4/10
35.นางสาวมณฑาทิพย์ ปานรอดม. 4/10
36.นางสาวสุกัลยา บุญส่งม. 4/10
37.นางสาวชนิตา มีจิตรม. 4/12
38.นางสาวพธิตา บุญพรมอ่อนม. 4/12
39.นายณัทภพ ทวิชศรีม. 5/1
40.นายศุภกานต์ สมประสงค์ม. 5/1
41.นายศุภณัฐ รักษาสิริพงศ์ม. 5/1
42.นางสาววชิราภรณ์ ประยูรพัฒน์ม. 5/1
43.นางสาววริศรา วสนศิลป์ม. 5/1
44.นางสาววิภาพรรณ เค้าแคนม. 5/1
45.นายธนวัฒน์ จิตต์ไมตรีม. 5/2
46.นายนริศ ปฏิมาภรณ์ชัยม. 5/2
47.นายพชร เล็กสิงห์โตม. 5/2
48.นายอัครรัฐ ขัตติยะม. 5/2
49.นางสาวธัญชนก พันธุเมฆินทร์ม. 5/2
50.นางสาววาริศา ชาวนาม. 5/2
51.นางสาวอรวี ขุมมินม. 5/2
52.นางสาวชลลดา คุณภัทรพงศ์ม. 5/2
53.นายขจรฤทธิ์ เถื่อนทนนท์ม. 5/3
54.นายธีระพัทธ์ เขมรัชต์บุรานนท์ม. 5/3
55.นายจิรบูรณ์ สุภควันต์รังสีม. 5/3
56.นางสาวกฤติมา เชิดสุริยาม. 5/3
57.นางสาวณัชชา ประชากรณ์ม. 5/3
58.นางสาวปทิตตา ประมวลสุขม. 5/3
59.นางสาวพัชร์สิตา มงคลอริยวงศ์ม. 5/3
60.นางสาวพินผกา กุลนิลม. 5/3
61.นางสาวมณีมณฑ์ พละสุม. 5/3
62.นางสาวรัตติยา แก้วสระแสนม. 5/3
63.นางสาวอติภา ธรรมรัตน์ม. 5/3
64.นายกันต์ธีร์ นารองม. 5/4
65.นายจิราเจตน์ ผาติพิบูลผลม. 5/4
66.นายปฏิภาณ พงษ์ไทยม. 5/4
67.นายภานุวัฒน์ มนต์วิเศษม. 5/4
68.นางสาวธนภรณ์ พุ่มเจริญดีม. 5/4
69.นางสาวกมนรัณย์ ซองทองม. 5/4
70.นางสาวรฐา ดิลกเลิศพลากรม. 5/4
71.นางสาวอวัศยา ศรีเจ้าม. 5/4
72.นายกิตตินันท์ โพธิ์คัยม. 5/5
73.นายจิรายุ รุ่งเรืองม. 5/5
74.นายธนเทพ โกนสูงเนินม. 5/5
75.นางสาวชัญญานุช ประนอมมิตรม. 5/5
76.นางสาวณัฐกมล ช่วยประเสริฐม. 5/5
77.นางสาวปณยา พิชญจรัลกุลม. 5/5
78.นางสาวปริชญา รักษาวงศ์ม. 5/5
79.นางสาววิภาดา แก้วพิลึกม. 5/5
80.นางสาวสุภชา ภูมิภาคม. 5/5
81.นางสาววราทิพย์ บุญประดิษฐโรจน์ม. 5/5
82.นายกฤตพงศ์ ยงเกียรติพานิชม. 5/6
83.นายธนิสร เชาวดีม. 5/6
84.นายปรัชญา โชติกเสถียรม. 5/6
85.นายมีชัย พันธศรีม. 5/6
86.นางสาวชิดชนก ช้างน้อยม. 5/6
87.นางสาวพิมพ์ชนก วรทองม. 5/6
88.นางสาวมนัสวี เรืองศรีม. 5/6
89.นางสาวศุภิสรา แสงเดือนม. 5/6
90.นายกฤตพัฒน์ สกุลวัฒนาม. 5/7
91.นายสุทิวัส แซ่ลี้ม. 5/7
92.นางสาวกฤตพร ยงเกียรติพานิชม. 5/7
93.นางสาวมณีรัตน์ ศรแจ่มม. 5/7
94.นางสาวสุพันธิกา อำไพม. 5/7
95.นายพันสาชัย ศิริม. 5/8
96.นายสุวิชา หรุ่งเป้าม. 5/8
97.นางสาวกานต์ธิดา กลิ่นสุคนธ์ม. 5/8
98.นางสาวณัฐรุจา ประจงสุขม. 5/8
99.นางสาวธัญสินี ละลีม. 5/8
100.นางสาวแพรวพรรณ ศิริสินอุดมกิจม. 5/9
101.นางสาวชภิรมณ ทรงพัฒนะโยธินม. 5/9
102.นายกิตติพิชญ์ เพ็ชรสังหารม. 5/10
103.นายสุทิวัส สิริธนาคมม. 5/10
104.นางสาวปาลีรัศม์ นพอมรวรานนท์ม. 5/10
105.นางสาวภัชราภรณ์ ปั้นบุญชูม. 5/10
106.นางสาวพรนภัส หาญสุโพธิพันธ์ม. 5/10
107.นางสาวนภัส ญาติพรหมม. 5/10
108.นายณัฐพล โรจน์วิเศษนุกูลม. 5/11
109.นายสรรเสริญ โล่ห์วชิรหัตถ์ม. 5/11
110.นางสาวเขมิกา หวังใจสุขม. 5/11
111.นางสาวจิตติญา ลีดอกไม้ม. 5/11
112.นางสาวธัชฎากรณ์ นิพิฐกุลม. 5/11
113.นางสาวพิมพกานต์ กุลชาติม. 5/11
114.นางสาวจารุวรรณ สังขฤกษ์ม. 5/11
115.นางสาวโสภิดา รูปสะอาดม. 5/12
116.นางสาวอรปรียา ศรีสวัสดิ์เกตุม. 5/12
117.นางสาวณิชาภัทร วุฒิพงษ์ม. 5/12
118.นางสาวณัฐวีภรณ์ งามจันทร์ผลิม. 5/12
119.นายพิสิษฐ์ ธนาธนะวรรธน์ม. 5/13
120.เด็กหญิงกชพร ประทุมสุวรรณม. 5/13
121.นางสาวมาริสา จำเริญจิตสกุลม. 5/13
122.นายพงษ์ฤทธิ์ ป้องประสิทธิ์ม. 6/2
123.นายสุรเกียรติ รอบคอบม. 6/2
124.นายธรรศ วีรมหาวงศ์ม. 6/2
125.นายภาณุพงศ์ สกุลเมืองม. 6/2
126.นางสาวณัฏฐณิชา ขันขวาม. 6/2
127.นางสาวอารยา ปัญยางม. 6/2
128.นายสราญ ม่านไข่มุกม. 6/3
129.นายศตพร อุดมวิริยะเสรีม. 6/3
130.นายธนัท บัณฑุกากาญจน์ม. 6/3
131.นางสาวธนพรรณ กาญจนกุลม. 6/3
132.นางสาวนัทธมน ชวนชัยรัตน์ม. 6/3
133.นางสาวณัฐษญา จันทร์ผ่องม. 6/3
134.นางสาวอมรรัตน์ รากเงินม. 6/3
135.นางสาวนันทชา ชวนชิดการม. 6/3
136.นางสาวเบญจพรรณ อัตรสารม. 6/3
137.นางสาวสุธิมา ปิดตาโสม. 6/3
138.นางสาวนิศาชล สงสุวงษ์ม. 6/3
139.นายณพดนัย คำสอาดม. 6/4
140.นายณฎฐวีร์ เผ่าศรีเจริญม. 6/5
141.นางสาวศมนันท์ บัวรอดม. 6/5
142.นายเจตน์สฤษฎิ์ สุวรรณเพชรม. 6/6
143.นายยศพล สารบันม. 6/6
144.นายเอกสิทธิ์ ปิ่นวิเศษม. 6/6
145.นายปฐมพร โรจน์ฤทธิไกรม. 6/6
146.นายณัฐเดช ใจหาญม. 6/6
147.นายปรานต์ ศรีหานูม. 6/6
148.นายศุภวิชญ์ ไทรวิมานม. 6/6
149.นายธิติวุฒิ บุญก่อนม. 6/6
150.นายภควัต อุบลรัตน์ม. 6/6
151.นายพลวัต ชัยเจริญม. 6/6
152.นางสาวสิริกร เรืองจันทร์ม. 6/6
153.นางสาวกนกกร กมลวิศวกรม. 6/6
154.นางสาวกุลณัฏฐ์ อยู่สุวรรณม. 6/6
155.นางสาวรัตนากร ปั้นมณีม. 6/6
156.นางสาววริศรา รุ่งเรืองม. 6/6
157.นางสาวชนม์สิตา ปติพรพิสุทธิ์ม. 6/7
158.นางสาวทัตพิชา แก้วน้อยม. 6/7
159.นางสาวภาวิดา สว่างทองหลางม. 6/7
160.นางสาวสุภัชชา สวนเข้มม. 6/7
161.นายพงษ์พรหม จินดานิธิวัชร์ม. 6/8
162.นายศรายุทธ รอดช้างเผือกม. 6/8
163.นายสหรัฐ ประเพณีม. 6/8
164.นางสาวรวิภา ธนันท์พงษ์ธรม. 6/8
165.นางสาวปานวาด วรทองม. 6/8
166.นางสาวสิริกร ศรีคำม. 6/8
167.นางสาวมนัสนันท์ ธนาศุภวัฒน์ม. 6/8
168.นางสาวศศินา วรดีม. 6/8
169.นางสาวกัญญาวีว์ รุ่งกาญจนศักดิ์ม. 6/8
170.นางสาวธาวินี ศุภจรูญวงศ์ม. 6/8
171.นางสาวกุลปริยา โอภาสปัญญาม. 6/9
172.นายอนุวัต พรหมอินทร์ม. 6/10
173.นายพชร บัวมินทร์ม. 6/10
174.นายชนินทร์ พรสุขสวัสดิ์ม. 6/10
175.นายปฏิภาณ ยุวนะวณิชม. 6/10
176.นางสาวอมิตวรรณ กลิ่นจันทร์ม. 6/10
177.นางสาวกมลวรรณ ภู่แจ้งม. 6/10
178.นางสาวณัฐรดา กาลสังข์ม. 6/10
179.นายจิรพัชร รามศิริม. 6/11
180.นายณัฐนนท์ ชาสวัสดิ์ม. 6/11
181.นายธวัชชัย สายสมม. 6/11
182.นายธนากร ธัญนันท์ม. 6/11
183.นายกฤติกร สุทธลักษณ์ม. 6/12
184.นางสาวปวรา ลีฬหะพันธุ์ม. 6/12
185.นางสาวอริศรา หอมบุญมาม. 6/12
186.นางสาวมณฑกานต์ แป้นปลื้มม. 6/12
187.นางสาวอัฐภิญญา ชนม์ยืนม. 6/12
188.นายรัฐธรรมนูญ เอี่ยมชื่นม. 6/13
189.นางสาวปาลิดา ไทรทองม. 6/13
190.นางสาวอิสราพร บุญเรืองม. 6/13
191.นางสาวเพลินพิศ อัครพันธ์ไพโรจน์ม. 6/13
192.นางสาวกนกวรรณ บุญญารัชทิพากรม. 6/13
193.นางสาวธนัชชา เลิศลบธาตรีม. 6/13
194.นางสาวอติกานต์ วรรณะม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

090

จำนวนที่รับ

100 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายเสวก ชูเลิศ