phy-chem

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

335

วัตถุประสงค์

1.ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคตินีดีต่อวิชาฟิสิกส์และวิชาเคมี

ภาระงาน

1.ทำแบบทดสอบในวิชาฟิสิกส์และวิชาเคมี 2.ออกแบบชิ้นงานสรุปองค์ความรู้ทางฟิสิกส์และเคมี

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวชัญญา ผิวเหลืองม. 4/2
2.นางสาวพัชรวรินทร์ แผงนอกม. 4/2
3.นางสาวอภิญญา ผุสิงห์ม. 4/2
4.นางสาวชลิตา เบญจมานุกูลม. 4/3
5.นางสาวธิษณา ปัสสาคำม. 4/3
6.นางสาวศิรฎา ถาวรวีรสกุลม. 4/3
7.นางสาวณัฐพร ยนต์ศิริม. 4/3
8.นายธเนศ ไชยณรงค์ม. 4/4
9.นายชญานนท์ วงษ์สมศรีม. 6/4
10.นายสราวุธ อุ่นอารมณ์ม. 6/4
11.นายทินภัทร สว่างวัฒนศิริม. 6/4
12.นายธีรภัทร โสอิติกุลม. 6/4
13.นางสาวกัญธิมา ป๋าวิลาม. 6/5
14.นายพิสิฐชัย พงษ์แย้มม. 6/6
15.นางสาวกฤติมา ลลิตกมลสุขม. 6/6
16.นางสาวพรปวีณ์ พหลพลญาณม. 6/6

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

026

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

34 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสันทนา สุวสิงห์
  • นางสาวพัชราภรณ์ ธรรมมา