R.W.B Leader ship (หน้าห้องปกครอง)

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

หน้าห้องปกครอง

วัตถุประสงค์

1. ฝึกความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน

2. สร้างความเป็นผู้นำในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนและคณะสี

3. แสดงการมีจิตอาสาต่องานโรงเรียนและชุมชน

ภาระงาน

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่โรงเรียนมอบหมายและคณะสี

2. ดูแลความเรียบร้อยด้านการจราจรหน้าโรงเรียน

3. สรุปรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นแฟ้มสะสมงาน

รายชื่อนักเรียน

Total 193 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงคัมภิรดา คำจ้อยม. 2/2
2.เด็กหญิงมาลาตี มาแสงม. 2/2
3.เด็กชายนิติวัฒน์ โพธิ์คัยม. 2/5
4.เด็กหญิงปุณณิกา ส่งแสงม. 2/5
5.เด็กชายณัฐพล ทิพวัลย์ม. 2/6
6.เด็กชายเดชากร ทีน้ำคำม. 2/6
7.เด็กชายปิยะภัทร ทัฬหกิจม. 2/6
8.เด็กชายพัสกร สุ่มมาตย์ม. 2/6
9.เด็กชายวริศ ธรรมศักดิ์ม. 2/6
10.เด็กชายอรรถวิทย์ จันทร์โก๊ะม. 2/6
11.เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญพรตระกูลม. 2/6
12.เด็กหญิงศรุตา อยู่สำราญม. 2/6
13.เด็กหญิงพรรณิพร จิราวิชานิธิม. 2/7
14.เด็กหญิงกัญญารัตน์ งามสนิทม. 2/9
15.เด็กหญิงณชนก ไพศาลสิริวงศ์ม. 2/9
16.เด็กหญิงทัตกมล สุจริยาม. 2/9
17.เด็กหญิงธัญญารัตน์ งามสนิทม. 2/9
18.เด็กหญิงศิริวรรณ ผ่านเมืองม. 2/9
19.เด็กหญิงธัญญ์นภัส อนันต์พรชนะกุลม. 2/10
20.เด็กหญิงภัทราพร พลพวกุลม. 2/10
21.เด็กหญิงธชานันท์ สุขีลักษณ์ม. 3/4
22.เด็กหญิงปราณชนก แสงมาม. 3/4
23.เด็กหญิงภัทรกร ดิ่งแก้วม. 3/4
24.เด็กชายสิรวิชญ์ เกตุบุญเลี้ยงม. 3/6
25.เด็กชายธนกฤต คงแสนคำม. 3/9
26.เด็กชายศุภกานต์ จันทร์วิกูลม. 3/9
27.เด็กชายนภนต์ ตรีสรานันท์ม. 3/14
28.เด็กชายเอเซีย ปรางค์ทองม. 3/14
29.เด็กชายธนกฤต ฉันทนานุรักษ์ม. 3/14
30.เด็กหญิงธัญลักษณ์ วรดีม. 3/14
31.นางสาวศศิภา สาครม. 4/2
32.นางสาวธัชนนท์ ยิ้มเป็นสุขม. 4/9
33.นายณัฐวัตร ชัยเจริญม. 4/10
34.นางสาวมณฑาทิพย์ ปานรอดม. 4/10
35.นางสาวสุกัลยา บุญส่งม. 4/10
36.นางสาวศศิวิมล บุญไตรย์ม. 4/10
37.นางสาวชนิตา มีจิตรม. 4/12
38.นางสาวพธิตา บุญพรมอ่อนม. 4/12
39.นางสาวนัทธมน ใชชุนม. 4/12
40.นายณัทภพ ทวิชศรีม. 5/1
41.นายศุภกานต์ สมประสงค์ม. 5/1
42.นายศุภณัฐ รักษาสิริพงศ์ม. 5/1
43.นางสาววชิราภรณ์ ประยูรพัฒน์ม. 5/1
44.นางสาววริศรา วสนศิลป์ม. 5/1
45.นางสาววิภาพรรณ เค้าแคนม. 5/1
46.นายธนวัฒน์ จิตต์ไมตรีม. 5/2
47.นายนริศ ปฏิมาภรณ์ชัยม. 5/2
48.นายพชร เล็กสิงห์โตม. 5/2
49.นายอัครรัฐ ขัตติยะม. 5/2
50.นางสาวธัญชนก พันธุเมฆินทร์ม. 5/2
51.นางสาววาริศา ชาวนาม. 5/2
52.นางสาวอรวี ขุมมินม. 5/2
53.นางสาวชลลดา คุณภัทรพงศ์ม. 5/2
54.นายขจรฤทธิ์ เถื่อนทนนท์ม. 5/3
55.นายธีระพัทธ์ เขมรัชต์บุรานนท์ม. 5/3
56.นายจิรบูรณ์ สุภควันต์รังสีม. 5/3
57.นางสาวกฤติมา เชิดสุริยาม. 5/3
58.นางสาวณัชชา ประชากรณ์ม. 5/3
59.นางสาวปทิตตา ประมวลสุขม. 5/3
60.นางสาวพัชร์สิตา มงคลอริยวงศ์ม. 5/3
61.นางสาวพินผกา กุลนิลม. 5/3
62.นางสาวมณีมณฑ์ พละสุม. 5/3
63.นางสาวรัตติยา แก้วสระแสนม. 5/3
64.นางสาวอติภา ธรรมรัตน์ม. 5/3
65.นายกันต์ธีร์ นารองม. 5/4
66.นายจิราเจตน์ ผาติพิบูลผลม. 5/4
67.นายปฏิภาณ พงษ์ไทยม. 5/4
68.นายภานุวัฒน์ มนต์วิเศษม. 5/4
69.นางสาวธนภรณ์ พุ่มเจริญดีม. 5/4
70.นางสาวกมนรัณย์ ซองทองม. 5/4
71.นางสาวรฐา ดิลกเลิศพลากรม. 5/4
72.นางสาวอวัศยา ศรีเจ้าม. 5/4
73.นายกิตตินันท์ โพธิ์คัยม. 5/5
74.นายจิรายุ รุ่งเรืองม. 5/5
75.นายธนเทพ โกนสูงเนินม. 5/5
76.นางสาวชัญญานุช ประนอมมิตรม. 5/5
77.นางสาวณัฐกมล ช่วยประเสริฐม. 5/5
78.นางสาวปณยา พิชญจรัลกุลม. 5/5
79.นางสาวปริชญา รักษาวงศ์ม. 5/5
80.นางสาววิภาดา แก้วพิลึกม. 5/5
81.นางสาวสุภชา ภูมิภาคม. 5/5
82.นางสาววราทิพย์ บุญประดิษฐโรจน์ม. 5/5
83.นายกฤตพงศ์ ยงเกียรติพานิชม. 5/6
84.นายธนิสร เชาวดีม. 5/6
85.นายปรัชญา โชติกเสถียรม. 5/6
86.นายมีชัย พันธศรีม. 5/6
87.นางสาวชิดชนก ช้างน้อยม. 5/6
88.นางสาวพิมพ์ชนก วรทองม. 5/6
89.นางสาวมนัสวี เรืองศรีม. 5/6
90.นางสาวศุภิสรา แสงเดือนม. 5/6
91.นายกฤตพัฒน์ สกุลวัฒนาม. 5/7
92.นายสุทิวัส แซ่ลี้ม. 5/7
93.นางสาวกฤตพร ยงเกียรติพานิชม. 5/7
94.นางสาวมณีรัตน์ ศรแจ่มม. 5/7
95.นางสาวสุพันธิกา อำไพม. 5/7
96.นายพันสาชัย ศิริม. 5/8
97.นายสุวิชา หรุ่งเป้าม. 5/8
98.นางสาวกานต์ธิดา กลิ่นสุคนธ์ม. 5/8
99.นางสาวณัฐรุจา ประจงสุขม. 5/8
100.นางสาวธัญสินี ละลีม. 5/8
101.นางสาวแพรวพรรณ ศิริสินอุดมกิจม. 5/9
102.นางสาวชภิรมณ ทรงพัฒนะโยธินม. 5/9
103.นายกิตติพิชญ์ เพ็ชรสังหารม. 5/10
104.นายสุทิวัส สิริธนาคมม. 5/10
105.นางสาวปาลีรัศม์ นพอมรวรานนท์ม. 5/10
106.นางสาวภัชราภรณ์ ปั้นบุญชูม. 5/10
107.นางสาวพรนภัส หาญสุโพธิพันธ์ม. 5/10
108.นางสาวนภัส ญาติพรหมม. 5/10
109.นายณัฐพล โรจน์วิเศษนุกูลม. 5/11
110.นายสรรเสริญ โล่ห์วชิรหัตถ์ม. 5/11
111.นางสาวเขมิกา หวังใจสุขม. 5/11
112.นางสาวจิตติญา ลีดอกไม้ม. 5/11
113.นางสาวธัชฎากรณ์ นิพิฐกุลม. 5/11
114.นางสาวพิมพกานต์ กุลชาติม. 5/11
115.นางสาวจารุวรรณ สังขฤกษ์ม. 5/11
116.นางสาวโสภิดา รูปสะอาดม. 5/12
117.นางสาวอรปรียา ศรีสวัสดิ์เกตุม. 5/12
118.นางสาวณิชาภัทร วุฒิพงษ์ม. 5/12
119.นางสาวณัฐวีภรณ์ งามจันทร์ผลิม. 5/12
120.นายพิสิษฐ์ ธนาธนะวรรธน์ม. 5/13
121.เด็กหญิงกชพร ประทุมสุวรรณม. 5/13
122.นางสาวมาริสา จำเริญจิตสกุลม. 5/13
123.นายพงษ์ฤทธิ์ ป้องประสิทธิ์ม. 6/2
124.นายสุรเกียรติ รอบคอบม. 6/2
125.นายธรรศ วีรมหาวงศ์ม. 6/2
126.นายภาณุพงศ์ สกุลเมืองม. 6/2
127.นางสาวณัฏฐณิชา ขันขวาม. 6/2
128.นางสาวอารยา ปัญยางม. 6/2
129.นายสราญ ม่านไข่มุกม. 6/3
130.นายศตพร อุดมวิริยะเสรีม. 6/3
131.นายธนัท บัณฑุกากาญจน์ม. 6/3
132.นางสาวธนพรรณ กาญจนกุลม. 6/3
133.นางสาวนัทธมน ชวนชัยรัตน์ม. 6/3
134.นางสาวณัฐษญา จันทร์ผ่องม. 6/3
135.นางสาวอมรรัตน์ รากเงินม. 6/3
136.นางสาวนันทชา ชวนชิดการม. 6/3
137.นางสาวเบญจพรรณ อัตรสารม. 6/3
138.นางสาวสุธิมา ปิดตาโสม. 6/3
139.นางสาวนิศาชล สงสุวงษ์ม. 6/3
140.นายณพดนัย คำสอาดม. 6/4
141.นายณฎฐวีร์ เผ่าศรีเจริญม. 6/5
142.นางสาวศมนันท์ บัวรอดม. 6/5
143.นายเจตน์สฤษฎิ์ สุวรรณเพชรม. 6/6
144.นายยศพล สารบันม. 6/6
145.นายเอกสิทธิ์ ปิ่นวิเศษม. 6/6
146.นายปฐมพร โรจน์ฤทธิไกรม. 6/6
147.นายณัฐเดช ใจหาญม. 6/6
148.นายปรานต์ ศรีหานูม. 6/6
149.นายศุภวิชญ์ ไทรวิมานม. 6/6
150.นายธิติวุฒิ บุญก่อนม. 6/6
151.นายภควัต อุบลรัตน์ม. 6/6
152.นายพลวัต ชัยเจริญม. 6/6
153.นางสาวสิริกร เรืองจันทร์ม. 6/6
154.นางสาวกนกกร กมลวิศวกรม. 6/6
155.นางสาวกุลณัฏฐ์ อยู่สุวรรณม. 6/6
156.นางสาวรัตนากร ปั้นมณีม. 6/6
157.นางสาววริศรา รุ่งเรืองม. 6/6
158.นางสาวชนม์สิตา ปติพรพิสุทธิ์ม. 6/7
159.นางสาวทัตพิชา แก้วน้อยม. 6/7
160.นางสาวภาวิดา สว่างทองหลางม. 6/7
161.นางสาวสุภัชชา สวนเข้มม. 6/7
162.นายพงษ์พรหม จินดานิธิวัชร์ม. 6/8
163.นายศรายุทธ รอดช้างเผือกม. 6/8
164.นายสหรัฐ ประเพณีม. 6/8
165.นางสาวรวิภา ธนันท์พงษ์ธรม. 6/8
166.นางสาวปานวาด วรทองม. 6/8
167.นางสาวสิริกร ศรีคำม. 6/8
168.นางสาวมนัสนันท์ ธนาศุภวัฒน์ม. 6/8
169.นางสาวศศินา วรดีม. 6/8
170.นางสาวกัญญาวีว์ รุ่งกาญจนศักดิ์ม. 6/8
171.นางสาวธาวินี ศุภจรูญวงศ์ม. 6/8
172.นางสาวกุลปริยา โอภาสปัญญาม. 6/9
173.นายอนุวัต พรหมอินทร์ม. 6/10
174.นายพชร บัวมินทร์ม. 6/10
175.นายชนินทร์ พรสุขสวัสดิ์ม. 6/10
176.นายปฏิภาณ ยุวนะวณิชม. 6/10
177.นางสาวอมิตวรรณ กลิ่นจันทร์ม. 6/10
178.นางสาวกมลวรรณ ภู่แจ้งม. 6/10
179.นางสาวณัฐรดา กาลสังข์ม. 6/10
180.นายธวัชชัย สายสมม. 6/11
181.นายธนากร ธัญนันท์ม. 6/11
182.นายกฤติกร สุทธลักษณ์ม. 6/12
183.นางสาวปวรา ลีฬหะพันธุ์ม. 6/12
184.นางสาวอริศรา หอมบุญมาม. 6/12
185.นางสาวมณฑกานต์ แป้นปลื้มม. 6/12
186.นางสาวอัฐภิญญา ชนม์ยืนม. 6/12
187.นายรัฐธรรมนูญ เอี่ยมชื่นม. 6/13
188.นางสาวปาลิดา ไทรทองม. 6/13
189.นางสาวอิสราพร บุญเรืองม. 6/13
190.นางสาวเพลินพิศ อัครพันธ์ไพโรจน์ม. 6/13
191.นางสาวกนกวรรณ บุญญารัชทิพากรม. 6/13
192.นางสาวธนัชชา เลิศลบธาตรีม. 6/13
193.นางสาวอติกานต์ วรรณะม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

090

จำนวนที่รับ

100 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายเสวก ชูเลิศ