R.W.B Leader ship (หน้าห้องปกครอง)

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

หน้าห้องปกครอง

วัตถุประสงค์

1. ฝึกความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน

2. สร้างความเป็นผู้นำในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนและคณะสี

3. แสดงการมีจิตอาสาต่องานโรงเรียนและชุมชน

ภาระงาน

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่โรงเรียนมอบหมายและคณะสี

2. ดูแลความเรียบร้อยด้านการจราจรหน้าโรงเรียน

3. สรุปรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นแฟ้มสะสมงาน

รายชื่อนักเรียน

Total 148 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงกันฐกานต์ ตลอดไธสงม. 2/6
2.เด็กหญิงชุติกาญจน์ วรางษ์พันธุ์ม. 2/9
3.เด็กหญิงสุกัลยา บุญส่งม. 2/9
4.เด็กชายกิตตินันท์ โพธิ์คัยม. 3/5
5.เด็กชายจิรภัทร อินทร์คงม. 3/5
6.เด็กชายภานุวัฒน์ เจียรวัฒนานุกุลม. 3/5
7.เด็กชายภีมพล ชิตกุลม. 3/5
8.เด็กหญิงพัชร์สิตา มงคลอริยวงศ์ม. 3/5
9.เด็กหญิงพิมพ์ชนก วรทองม. 3/5
10.เด็กหญิงวิภาดา แก้วพิลึกม. 3/5
11.เด็กหญิงอรวี ขุมมินม. 3/5
12.เด็กหญิงมนัสชนก เรืองศรีม. 3/6
13.เด็กชายชนสรณ์ ช้างงามม. 3/12
14.เด็กชายณัฐชนน บุญรอดม. 3/12
15.เด็กชายณัฐพล โรจน์วิเศษนุกูลม. 3/12
16.เด็กชายณัฐศักดิ์ ฤกษ์ชัยม. 3/12
17.เด็กชายธนิสร เชาวดีม. 3/12
18.เด็กชายอัครพันธ์ สิงห์เหลืองม. 3/12
19.นางสาวปานวาด วรทองม. 4/8
20.นางสาวมนัสนันท์ ธนาศุภวัฒน์ม. 4/8
21.นายศุภณัฐ พันธุ์ยิ่งยกม. 4/13
22.นายจิรัฎฐ์ ตัณฑสถิตยานนท์ม. 5/1
23.นายสิรวิชญ์ บุญสร้างม. 5/1
24.นางสาวกัญญารัตน์ ทึกทาม. 5/1
25.นางสาวกานต์ธิดา วรรณศิวพรม. 5/1
26.นางสาวณัฏฐณิชา ทองพิทักษ์ถาวรม. 5/1
27.นางสาวพลินพร กรุดพันธ์ม. 5/1
28.นางสาววัณณิตา รุ่งเรืองม. 5/1
29.นายธเนศ วนาดอนพิศาลม. 5/2
30.นายปฐมพร ตระกูลมงคลม. 5/2
31.นางสาวกนกวรรณ องคะกาศม. 5/2
32.นางสาวชลมินทร์ ทวีผลม. 5/2
33.นางสาวชาลิสา หงษ์แก้วม. 5/2
34.นางสาวณัฐธารินทร์ แสงเดือนม. 5/2
35.นางสาวธันยพร ระงับพิษม. 5/2
36.นางสาวบุษบง จันทมลม. 5/2
37.นางสาวปาลิตา ดวงเพชรม. 5/2
38.นางสาวปิยะดา โคตรพันธ์ม. 5/2
39.นางสาวมนัสวีย์ อุไรพันธุ์ม. 5/2
40.นางสาวสวิชญา มากมูลม. 5/2
41.นางสาวเขมจิรา ละสอนม. 5/3
42.นางสาวชนิกานต์ สังขำม. 5/3
43.นางสาวชวิตา สินชัยม. 5/3
44.นางสาวปาริชาต ชูชาติเชิดวงศ์ม. 5/3
45.นางสาวภัทรนันท์ ปิยะสินธ์ชาติม. 5/3
46.นางสาวมีนตรา เตชะสำราญม. 5/3
47.นายณัฐธัญ ศิรจตุธรรมม. 5/4
48.นายสิทธา สารสิงห์ม. 5/4
49.นางสาวขวัญกมล ชินชัยวณิชกิจม. 5/4
50.นางสาวชนากานต์ สังข์แก้วม. 5/4
51.นางสาวณัฏฐ์หทัย พรหมศิริม. 5/4
52.นางสาวธนพร ยอดอินทร์ม. 5/4
53.นางสาวพสุ ประสิทธิวงศ์ม. 5/4
54.นางสาวสุทัศนีย์ สุวรรณเรืองศรีม. 5/4
55.นางสาวกัญจน์รัตน์ เต็มสงสัยม. 5/4
56.นายชวลิต สุคนธ์ม. 5/5
57.นายพงศกร อารีวงษ์ม. 5/5
58.นางสาวฉัตรชฎา ริมตระกูลม. 5/5
59.นางสาวธัญญารัตน์ บุดทะฤทธิ์ม. 5/5
60.นางสาวบุรัสกร ก้านจักรม. 5/5
61.นางสาวปิยาภา โอภาสพันธ์ม. 5/5
62.นางสาวพรชนัน มูลสังม. 5/5
63.นางสาวพรนภา พลอยงามม. 5/5
64.นางสาววทันยา อุ่นประเสริฐม. 5/5
65.นางสาววิธัญญา ลิ้มเจริญม. 5/5
66.นางสาวหยก วงษ์ชมภูม. 5/5
67.นายอชิตะ บงกชศิริกุลม. 5/6
68.นายอริย์ธัช อินทรประชาม. 5/6
69.นางสาวเกวลี มณีธรรมม. 5/6
70.นางสาวณัฏฐ์นรี อำไพศรีม. 5/6
71.นางสาวพรพิชชา จันทร์อ่วมม. 5/6
72.นางสาวภัทรนันท์ ทูลเกียรติวงษ์ม. 5/6
73.นางสาวเทียนกนก ลีเกษมม. 5/6
74.นายปนิพัทธ์ พรมเพิ่มม. 5/7
75.นายวรพล ทินบุตรม. 5/7
76.นางสาวโชติกา งามฉวีม. 5/7
77.นางสาวพิมพ์ชนก นาคทรัพย์ม. 5/7
78.นางสาวสุพิชญา พิพัฒน์ม. 5/7
79.นายธนพล ช้างมาศม. 5/8
80.นายธนวัตร เหล็กโคกสูงม. 5/9
81.นางสาวจิณห์จุฑา แสงผลม. 5/9
82.นางสาวนนทพร หลำดีม. 5/11
83.นางสาวศิริลักษณ์ ปอเจริญม. 5/11
84.นางสาวกัญญรัตน์ ผดาศรีม. 5/11
85.นางสาวปาริชาติ สมเชื้อม. 5/11
86.นางสาวปาริฉัตร อยู่แก้วม. 5/12
87.นายปัญญาภาส กรรณสูตม. 5/13
88.นายวรวิทย์ ตันติสันถวพงศ์ม. 5/13
89.นางสาวณัฐวิภา พรหมอินทร์ม. 5/13
90.นางสาวธนิดา พันสอม. 6/1
91.นายเจตวัฒน์ สังขวิสิทธิ์ม. 6/2
92.นายทศพล แก้วชมภูนุชม. 6/2
93.นายธนกฤต ธนโชติรุ่งโรจน์ม. 6/2
94.นายภาคภูมิ ทองสมุทรม. 6/2
95.นางสาวกตัญชพร ถือพุดซาม. 6/2
96.นางสาวกรทิพยรัตน์ ประชาฉายม. 6/2
97.นางสาวกาญจนา สุระประพันธ์ม. 6/2
98.นางสาวปุณย์ชรัสมิ์ อนุโลมสมบัติม. 6/2
99.นางสาวรวิพร อันชนะกรกิจม. 6/2
100.นางสาววราลี ศรีสมวงษ์ม. 6/2
101.นางสาววิภาดา วิวิชชานนท์ม. 6/2
102.นายธนพล พิสิฐสิฬษ์ม. 6/3
103.นายพีรวิชญ์ นำทองมงคลม. 6/3
104.นายภูรินทร์ คณะหมื่นไวยม. 6/3
105.นายวฤทธิชา เศรษฐพงษ์ม. 6/4
106.นายณชพล คูธนะวนิชพงษ์ม. 6/4
107.นางสาวปัญญพัฒน์ ทองดีม. 6/4
108.นางสาวชนกเนตร ยศปัญญาม. 6/4
109.นางสาวณัฐชา ประดับมุกม. 6/4
110.นางสาวเพ็ญศิริ จงกลธนาลาภม. 6/5
111.นางสาวสุธิดา สร้อยสอาดม. 6/5
112.นางสาวสุธากร กาญจนบดีม. 6/5
113.นางสาวกริษฐา นาคะรังสุม. 6/5
114.นายณัฐวัฒน์ พิทักษ์นรเศรษฐม. 6/7
115.นายโชติพันธุ์ กุนามาม. 6/7
116.นางสาวณัฐธิดา บัวสารม. 6/7
117.นางสาวศรัญญา แสงทองม. 6/7
118.นางสาวอารยา ซานอกม. 6/7
119.นายธัชพล นามวงษ์ม. 6/9
120.นางสาวกวินทิพย์ สุทธิโสม. 6/9
121.นางสาวธารารัตน์ ไพบูลย์ธนสมบัติม. 6/9
122.นางสาววิลาสินี อ่อนวิมลม. 6/9
123.นายกำพล ธีรสิทธิกุลม. 6/11
124.นายภัทราวุธ ศรีสตรียานนท์ม. 6/11
125.นายศุภวิชญ์ จิ๋วพัฒนกุลม. 6/11
126.นางสาวณัฐชา นานกระโทกม. 6/11
127.นางสาวศิริประภา เพียเพ็งม. 6/11
128.นายเด่นชัย แขสิงห์ม. 6/12
129.นางสาวกุลธิดา เตชะสัมพันธ์ม. 6/12
130.นางสาวภัทรวดี เทศคำจรม. 6/12
131.นางสาวภัทราพร แฝงสาเคนม. 6/12
132.นางสาวมนัสนันท์ สิริอนันตกุลม. 6/12
133.นางสาวอรทิชา ตั้งวรรณสิทธิ์ม. 6/12
134.นางสาวอังศุมาลี ฤทธิขาบม. 6/12
135.นางสาวอาภาพร บุญประมุขม. 6/12
136.นายตุลยวัต เอื้อไธสงม. 6/13
137.นายสุกฤษฏิ์ ไพบูลย์ม. 6/13
138.นายกิตติภัสณ์ อาจวิชัยม. 6/13
139.นางสาวธิดารัตน์ คุ้มจันทร์ม. 6/13
140.นางสาวปาณิศา ปุราถาเนม. 6/13
141.นางสาวปิยาภรณ์ ตั้งสุขอำพันม. 6/13
142.นายณัฐนันท์ ปรางค์ทองม. 6/14
143.นายณัฐพล ปรางค์ทองม. 6/14
144.นายรัชต์ภาคย์ ดูเบม. 6/14
145.นายสรไกร อู๋สังข์ม. 6/14
146.นายณัฐกิตติ์ นันทพานิชม. 6/14
147.นางสาวบัณฑิตา แดนกมลม. 6/14
148.นางสาวกนกพรรณ กุหลาบอ่ำม. 6/14

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

26

จำนวนที่รับ

100 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายเสวก ชูเลิศ