กองร้อยพิเศษ (หน้าห้องปกครอง)

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

หน้าห้องปกครอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

2. สร้างความเป็นผู้นำในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนและคณะสี

3. แสดงการมีจิตอาสาต่องานโรงเรียนและชุมชน

ภาระงาน

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่โรงเรียนมอบหมาย เช่น กิจกรรมวันพ่อ ฯลฯ

2. ดูแลความเรียบร้อยด้านการจราจรหน้าโรงเรียน

3. ปฏิบัติงานกิจกรรมพิธีสงฆ์

รายชื่อนักเรียน

Total 39 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนวัฒน์ มหาชะโลม. 1/5
2.เด็กชายกษิดิศ ปั้นมณีม. 1/5
3.เด็กชายพัชรพล ถนอมจิตร์ม. 1/5
4.เด็กชายปฏิภาณ ขาวกระจ่างม. 1/5
5.เด็กหญิงบุษบาบง ชาญศิลามณีม. 1/5
6.เด็กชายอภินัทธ์ ขันจำนงค์ม. 1/7
7.เด็กชายวรกร กาญจนศิริปานม. 1/7
8.เด็กหญิงอนัตตา เกตุบุญเลี้ยงม. 1/8
9.เด็กชายธิติ ทำทองม. 1/10
10.เด็กชายพัสกร กอบกุลเจนกิจม. 1/10
11.เด็กชายพนัชกร สายสมบัติม. 1/10
12.เด็กชายเทพพระกาฬ จรรยากรม. 1/10
13.เด็กชายภูมิฟ้า เกียรติสมุทรธาราม. 2/5
14.เด็กหญิงยุพารัตน์ กุลมนต์ม. 2/5
15.เด็กชายธัชทฤต อุ่นจันทีม. 2/6
16.เด็กชายอัษฎา มาลาสายม. 2/7
17.เด็กชายธนกร เกตุสกาวม. 2/8
18.เด็กชายชญานนท์ โมรานอกม. 2/8
19.เด็กชายเอโฟซ่า เบล็สซิ่งม. 2/8
20.เด็กชายกฤษฎา กิจธนาคมม. 2/14
21.เด็กชายนิติวัฒน์ โพธิ์คัยม. 3/5
22.เด็กชายอรรถวิทย์ จันทร์โก๊ะม. 3/6
23.นางสาวกนกวรรณ เจริญพรตระกูลม. 3/6
24.เด็กหญิงศรุตา อยู่สำราญม. 3/6
25.เด็กหญิงธัญญ์นภัส อนันต์พรชนะกุลม. 3/10
26.เด็กหญิงภัทราพร พลพวกุลม. 3/10
27.เด็กหญิงภัทรดา สงคำเหลาม. 3/11
28.นางสาวสรวิศา ผาสุขธรรมม. 4/3
29.นางสาวสุกัลยา บุญส่งม. 5/10
30.นางสาวอรวี ขุมมินม. 6/2
31.นางสาวพัชร์สิตา มงคลอริยวงศ์ม. 6/3
32.นายกิตตินันท์ โพธิ์คัยม. 6/5
33.นางสาววิภาดา แก้วพิลึกม. 6/5
34.นายจิโรจน์ อนันตะเศรษฐกูลม. 6/6
35.นายธนิสร เชาวดีม. 6/6
36.นายภานุวัฒน์ เจียรวัฒนานุกุลม. 6/6
37.นายกิตติ์รวี ผาสุขโรจน์สินม. 6/6
38.นางสาวพิมพ์ชนก วรทองม. 6/6
39.นายธนกฤต ฉันทนานุรักษ์ม. 4/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

029

จำนวนที่รับ

33 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล