R.W.B Leader ship (หน้าห้องปกครอง)

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

หน้าห้องปกครอง

วัตถุประสงค์

1. ฝึกความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน

2. สร้างความเป็นผู้นำในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนและคณะสี

3. แสดงการมีจิตอาสาต่องานโรงเรียนและชุมชน

ภาระงาน

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่โรงเรียนมอบหมายและคณะสี

2. ดูแลความเรียบร้อยด้านการจราจรหน้าโรงเรียน

3. สรุปรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นแฟ้มสะสมงาน

รายชื่อนักเรียน

Total 187 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายนิติวัฒน์ โพธิ์คัยม. 1/5
2.เด็กชายณัฐพล ทิพวัลย์ม. 1/6
3.เด็กชายปิยะภัทร ทัฬหกิจม. 1/6
4.เด็กชายพัสกร สุ่มมาตย์ม. 1/6
5.เด็กชายอรรถวิทย์ จันทร์โก๊ะม. 1/6
6.เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญพรตระกูลม. 1/6
7.เด็กหญิงปนิษฐา สุทธิโสม. 1/6
8.เด็กหญิงศรุตา อยู่สำราญม. 1/6
9.เด็กหญิงธัญญ์นภัส อนันต์พรชนะกุลม. 1/10
10.เด็กหญิงภัทราพร พลพวกุลม. 1/10
11.เด็กชายสิรวิชญ์ เกตุบุญเลี้ยงม. 2/6
12.เด็กชายธนกฤต คงแสนคำม. 2/9
13.เด็กชายศุภกานต์ จันทร์วิกูลม. 2/9
14.เด็กหญิงพิณฤดา เรืองฤทธิ์ม. 2/13
15.เด็กหญิงคริสตพร มาชื่นม. 2/13
16.เด็กชายนภนต์ ตรีสรานันท์ม. 2/14
17.เด็กชายเอเชีย ปรางค์ทองม. 2/14
18.เด็กชายธนกฤต ฉันทนานุรักษ์ม. 2/14
19.เด็กชายเอกรณการ วังสุนทรม. 3/1
20.เด็กชายธนภัทร มาตรสุโลกม. 3/5
21.เด็กชายภานุพงศ์ อิ่มเกตุม. 3/6
22.เด็กชายศิรชัช โททัสสะม. 3/7
23.เด็กชายพงศภัค อุดมกุลม. 3/10
24.เด็กชายจักรพงษ์ รังสร้อยม. 3/14
25.นายจิรภัทร อินทร์คงม. 4/2
26.นางสาวอรวี ขุมมินม. 4/2
27.นายวรรณชาติ สำเภาพรม. 4/3
28.นางสาวพัชร์สิตา มงคลอริยวงศ์ม. 4/3
29.นายกิตตินันท์ โพธิ์คัยม. 4/5
30.นางสาววิภาดา แก้วพิลึกม. 4/5
31.นายธนิสร เชาวดีม. 4/6
32.นางสาวปาลีรัตน์ ก้อนบางม. 4/6
33.นางสาวพิมพ์ชนก วรทองม. 4/6
34.นางสาวศุภิสรา แสงเดือนม. 4/6
35.นายภีมพล ชิตกุลม. 4/7
36.นายพชร ธรรมชาติม. 4/12
37.นายกฤษฏิ์ภูมิ ดำรงสิทธิ์ม. 5/1
38.นายเมธาสิทธิ์ เหลาจินดาวัฒน์ม. 5/1
39.นางสาวฐานิส จั่นกลางม. 5/1
40.นางสาวจุฑามาศ ศิริสวัสดิ์ม. 5/1
41.นางสาวพรพนิต เจียมทองม. 5/1
42.นายพงษ์ฤทธิ์ ป้องประสิทธิ์ม. 5/2
43.นายสุรเกียรติ รอบคอบม. 5/2
44.นายธรรศ วีรมหาวงศ์ม. 5/2
45.นายภาณุพงศ์ สกุลเมืองม. 5/2
46.นางสาววิไลลักษณ์ หอหิรัณย์ขจรม. 5/2
47.นางสาวเขตติกา หงษ์ศรีสุวรรณ์ม. 5/2
48.นางสาวปานวาด พูนสง่าม. 5/2
49.นางสาวณัฏฐณิชา ขันขวาม. 5/2
50.นางสาวอารยา ปัญยางม. 5/2
51.นายสราญ ม่านไข่มุกม. 5/3
52.นายจิรพัฒน์ องอาจวาจาม. 5/3
53.นายศตพร อุดมวิริยะเสรีม. 5/3
54.นายธนชัย เจริญวัฒนกิจม. 5/3
55.นายพสิษฐ์พล เกิดพูลม. 5/3
56.นายธนัท บัณฑุกากาญจน์ม. 5/3
57.นายกรวิชญ์ อยู่นุชม. 5/3
58.นางสาวธนพรรณ กาญจนกุลม. 5/3
59.นางสาวนัทธมน ชวนชัยรัตน์ม. 5/3
60.นางสาวณัฐษญา จันทร์ผ่องม. 5/3
61.นางสาวอมรรัตน์ รากเงินม. 5/3
62.นางสาวนันทชา ชวนชิดการม. 5/3
63.นางสาวเบญจพรรณ อัตรสารม. 5/3
64.นางสาวเขมณัฏฐ์ ไตรสุทธิวงษ์ม. 5/3
65.นางสาวพิชญานิน มาสุขม. 5/3
66.นางสาวสุธิมา ปิดตาโสม. 5/3
67.นางสาวนิศาชล สงสุวงษ์ม. 5/3
68.นางสาวชุติญา วงศ์วิชัยม. 5/3
69.นายสรวิชญ์ บุญจันทร์คงม. 5/4
70.นายณพดนัย คำสอาดม. 5/4
71.นายศุภณัฐ บำรุงเขตม. 5/4
72.นางสาวชนากานต์ ภู่รัตนโสภาม. 5/4
73.นางสาวเมธิณี อยู่กรุดม. 5/4
74.นายณัฐวรรธน์ โชติวิจักขณ์ม. 5/5
75.นายณฎฐวีร์ เผ่าศรีเจริญม. 5/5
76.นายเอกราช วังชนะชัยม. 5/5
77.นายเกรียงศักดิ์ พรหมศรม. 5/5
78.นางสาวปวริศา สิทธิมงคลม. 5/5
79.นางสาวสุภาวดี จำนงค์ลักษณ์ม. 5/5
80.นางสาวชนิภรณ์ เพชรท่าช้างม. 5/5
81.นางสาวศมนันท์ บัวรอดม. 5/5
82.นายเจตน์สฤษฎิ์ สุวรรณเพชรม. 5/6
83.นายวรรณธัช เรืองสุวรรณม. 5/6
84.นายคุณากร พิกุลงามม. 5/6
85.นายยศพล สารบันม. 5/6
86.นายเอกสิทธิ์ ปิ่นวิเศษม. 5/6
87.นายปฐมพร โรจน์ฤทธิไกรม. 5/6
88.นายณัฐเดช ใจหาญม. 5/6
89.นายปรานต์ ศรีหานูม. 5/6
90.นายรัฐธรรมนูญ ใจป้อมม. 5/6
91.นายศุภวิชญ์ ไทรวิมานม. 5/6
92.นายธิติวุฒิ บุญก่อนม. 5/6
93.นายภควัต อุบลรัตน์ม. 5/6
94.นายพลวัต ชัยเจริญม. 5/6
95.นางสาวสิริกร เรืองจันทร์ม. 5/6
96.นางสาวกนกกร กมลวิศวกรม. 5/6
97.นางสาวกุลณัฏฐ์ อยู่สุวรรณม. 5/6
98.นางสาวรัตนากร ปั้นมณีม. 5/6
99.นางสาววริศรา รุ่งเรืองม. 5/6
100.นายวงศธร โสสาม. 5/7
101.นายธนพัฒน์ เทศแก้วม. 5/7
102.นางสาวชนม์สิตา ปติพรพิสุทธิ์ม. 5/7
103.นางสาวทัตพิชา แก้วน้อยม. 5/7
104.นางสาวธันยพร วิศรียาม. 5/7
105.นางสาวศุภัชฌา เวชแพทย์ม. 5/7
106.นางสาวภาวิดา สว่างทองหลางม. 5/7
107.นางสาวสุภัชชา สวนเข้มม. 5/7
108.นายพงษ์พรหม จินดานิธิวัชร์ม. 5/8
109.นายปัณณธร เฟื่องวิถีม. 5/8
110.นายศรายุทธ รอดช้างเผือกม. 5/8
111.นางสาวรวิภา ธนันท์พงษ์ธรม. 5/8
112.นางสาวปานวาด วรทองม. 5/8
113.นางสาวสิริกร ศรีคำม. 5/8
114.นางสาวมนัสนันท์ ธนาศุภวัฒน์ม. 5/8
115.นางสาวศศินา วรดีม. 5/8
116.นางสาวกัญญาวีว์ รุ่งกาญจนศักดิ์ม. 5/8
117.นางสาวธาวินี ศุภจรูญวงศ์ม. 5/8
118.นายรณกร มะลิลาม. 5/10
119.นายอนุวัต พรหมอินทร์ม. 5/10
120.นายพชร บัวมินทร์ม. 5/10
121.นายนราทัศน์ หนูวุ่นม. 5/10
122.นายชนินทร์ พรสุขสวัสดิ์ม. 5/10
123.นายปฏิภาณ ยุวนะวณิชม. 5/10
124.นางสาวสิรีธร กาญจนโกมลม. 5/10
125.นางสาวอมิตวรรณ กลิ่นจันทร์ม. 5/10
126.นางสาวกมลวรรณ ภู่แจ้งม. 5/10
127.นางสาวณัฐรดา กาลสังข์ม. 5/10
128.นางสาวณัฐชนก ฐาปนพงษ์ไพบูลย์ม. 5/10
129.นายณัฐนนท์ ชาสวัสดิ์ม. 5/11
130.นายตะวัน แสงใหญ่ม. 5/11
131.นายธวัชชัย สายสมม. 5/11
132.นายธนากร ธัญนันท์ม. 5/11
133.นายกฤติกร สุทธลักษณ์ม. 5/12
134.นายเศรษฐการ ทองใบม. 5/12
135.นายเฉลิมชัย สระกระจ่างม. 5/12
136.นายศุภโชติ์ คีตะจิตต์ม. 5/12
137.นางสาวปวรา ลีฬหะพันธุ์ม. 5/12
138.นางสาวอริศรา หอมบุญมาม. 5/12
139.นางสาวอัฐภิญญา ชนม์ยืนม. 5/12
140.นางสาวไอลดา ภู่ทองม. 5/12
141.นายรัฐธรรมนูญ เอี่ยมชื่นม. 5/13
142.นายสุรศักดิ์ บุญชูม. 5/13
143.นางสาวปาลิดา ไทรทองม. 5/13
144.นางสาวอิสราพร บุญเรืองม. 5/13
145.นางสาวเพลินพิศ อัครพันธ์ไพโรจน์ม. 5/13
146.นางสาวกนกวรรณ บุญญารัชทิพากรม. 5/13
147.นางสาวธนัชชา เลิศลบธาตรีม. 5/13
148.นางสาวอติกานต์ วรรณะม. 5/13
149.นายสุกฤต ศุภกานต์โกศลม. 5/14
150.นายนภดล อียามาม. 6/1
151.นายธเนศ วนาดอนพิศาลม. 6/2
152.นายปฐมพร ตระกูลมงคลม. 6/2
153.นายปฐวิกานต์ ลิขิตม. 6/2
154.นางสาวกนกวรรณ องคะกาศม. 6/2
155.นางสาวชลมินทร์ ทวีผลม. 6/2
156.นางสาวชาลิสา หงษ์แก้วม. 6/2
157.นางสาวธันยพร ระงับพิษม. 6/2
158.นางสาวบุษบง จันทมลม. 6/2
159.นางสาวปาลิตา ดวงเพชรม. 6/2
160.นางสาวปิยะดา โคตรพันธ์ม. 6/2
161.นางสาวมนัสวีย์ อุไรพันธุ์ม. 6/2
162.นางสาวสวิชญา มากมูลม. 6/2
163.นายชิษณุพงศ์ สีแก้วม. 6/4
164.นายณัฐธัญ ศิรจตุธรรมม. 6/4
165.นายภคพงศ์ โตสุโขวงศ์ม. 6/4
166.นายสิทธา สารสิงห์ม. 6/4
167.นายอนาวิล ศรีไพโรจน์ม. 6/4
168.นายปวริศ อัศวนิกม. 6/5
169.นายอชิตะ บงกชศิริกุลม. 6/6
170.นายอริย์ธัช อินทรประชาม. 6/6
171.นายธนัตถ์ โรมรันม. 6/7
172.นายนัทธพงษ์ กิ่งสังวาลม. 6/7
173.นายยศวัฒน์ เหลืองธนสมบัติม. 6/7
174.นายอธิปัตย์ ประกอบผลม. 6/7
175.นางสาวสุพิชญา พิพัฒน์ม. 6/7
176.นายคณะชัย แจ่มจำรัสม. 6/8
177.นายศิวกร ก้องเสียงสังข์ม. 6/8
178.นายเกษมสันต์ น้อยจันทร์ม. 6/9
179.นายธนวัตร เหล็กโคกสูงม. 6/9
180.นายสุกฤษฎิ์ วงศ์จอมม. 6/9
181.นางสาวนภัสสร วงษ์พันธุ์เที่ยงม. 6/9
182.นายพงศกร จันทร์เดชม. 6/11
183.นายณฐนนท์ ณ สงขลาม. 6/11
184.นายฐิติพงศ์ ไทยตรงม. 6/12
185.นายศิวกร วิเศษม. 6/12
186.นายกรวิชญ์ สุธีรทัตต์ม. 6/13
187.นายพัฒน์ระวีร์ เผ่าศรีเจริญม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

090

จำนวนที่รับ

100 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายเสวก ชูเลิศ