R.W.B Leader ship (หน้าห้องปกครอง)

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

หน้าห้องปกครอง

วัตถุประสงค์

1. ฝึกความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน

2. สร้างความเป็นผู้นำในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนและคณะสี

3. แสดงการมีจิตอาสาต่องานโรงเรียนและชุมชน

ภาระงาน

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่โรงเรียนมอบหมายและคณะสี

2. ดูแลความเรียบร้อยด้านการจราจรหน้าโรงเรียน

3. สรุปรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นแฟ้มสะสมงาน

รายชื่อนักเรียน

Total 201 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภูมิฟ้า เกียรติสมุทรธาราม. 1/5
2.เด็กหญิงยุพารัตน์ กุลมนต์ม. 1/5
3.เด็กหญิงวิชุดา มีพวงผลม. 1/7
4.เด็กหญิงณิชกานต์ สีกาแก้วม. 1/7
5.เด็กหญิงเกตุน์สิริ ชัยเจนกิจม. 1/7
6.เด็กชายกฤษฎา กิจธนาคมม. 1/14
7.เด็กหญิงคัมภิรดา คำจ้อยม. 2/2
8.เด็กหญิงมาลาตี มาแสงม. 2/2
9.เด็กชายนิติวัฒน์ โพธิ์คัยม. 2/5
10.เด็กหญิงปุณณิกา ส่งแสงม. 2/5
11.เด็กชายณัฐพล ทิพวัลย์ม. 2/6
12.เด็กชายเดชากร ทีน้ำคำม. 2/6
13.เด็กชายปิยะภัทร ทัฬหกิจม. 2/6
14.เด็กชายพัสกร สุ่มมาตย์ม. 2/6
15.เด็กชายวริศ ธรรมศักดิ์ม. 2/6
16.เด็กชายอรรถวิทย์ จันทร์โก๊ะม. 2/6
17.เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญพรตระกูลม. 2/6
18.เด็กหญิงศรุตา อยู่สำราญม. 2/6
19.เด็กหญิงพรรณิพร จิราวิชานิธิม. 2/7
20.เด็กหญิงกัญญารัตน์ งามสนิทม. 2/9
21.เด็กหญิงณชนก ไพศาลสิริวงศ์ม. 2/9
22.เด็กหญิงทัตกมล สุจริยาม. 2/9
23.เด็กหญิงธัญญารัตน์ งามสนิทม. 2/9
24.เด็กหญิงศิริวรรณ ผ่านเมืองม. 2/9
25.เด็กหญิงธัญญ์นภัส อนันต์พรชนะกุลม. 2/10
26.เด็กหญิงภัทราพร พลพวกุลม. 2/10
27.เด็กหญิงธชานันท์ สุขีลักษณ์ม. 3/4
28.เด็กหญิงปราณชนก แสงมาม. 3/4
29.เด็กหญิงภัทรกร ดิ่งแก้วม. 3/4
30.เด็กชายสิรวิชญ์ เกตุบุญเลี้ยงม. 3/6
31.เด็กชายธนกฤต คงแสนคำม. 3/9
32.เด็กชายศุภกานต์ จันทร์วิกูลม. 3/9
33.เด็กชายเอเซีย ปรางค์ทองม. 3/14
34.เด็กชายธนกฤต ฉันทนานุรักษ์ม. 3/14
35.เด็กหญิงธัญลักษณ์ วรดีม. 3/14
36.นางสาวศศิภา สาครม. 4/2
37.นางสาวธัชนนท์ ยิ้มเป็นสุขม. 4/9
38.นายณัฐวัตร ชัยเจริญม. 4/10
39.นางสาวมณฑาทิพย์ ปานรอดม. 4/10
40.นางสาวสุกัลยา บุญส่งม. 4/10
41.นางสาวชนิตา มีจิตรม. 4/12
42.นางสาวพธิตา บุญพรมอ่อนม. 4/12
43.นายณัทภพ ทวิชศรีม. 5/1
44.นายศุภกานต์ สมประสงค์ม. 5/1
45.นายศุภณัฐ รักษาสิริพงศ์ม. 5/1
46.นางสาววชิราภรณ์ ประยูรพัฒน์ม. 5/1
47.นางสาววริศรา วสนศิลป์ม. 5/1
48.นางสาววิภาพรรณ เค้าแคนม. 5/1
49.นายธนวัฒน์ จิตต์ไมตรีม. 5/2
50.นายนริศ ปฏิมาภรณ์ชัยม. 5/2
51.นายพชร เล็กสิงห์โตม. 5/2
52.นายอัครรัฐ ขัตติยะม. 5/2
53.นางสาวธัญชนก พันธุเมฆินทร์ม. 5/2
54.นางสาววาริศา ชาวนาม. 5/2
55.นางสาวอรวี ขุมมินม. 5/2
56.นางสาวชลลดา คุณภัทรพงศ์ม. 5/2
57.นายขจรฤทธิ์ เถื่อนทนนท์ม. 5/3
58.นายธีระพัทธ์ เขมรัชต์บุรานนท์ม. 5/3
59.นายจิรบูรณ์ สุภควันต์รังสีม. 5/3
60.นางสาวกฤติมา เชิดสุริยาม. 5/3
61.นางสาวณัชชา ประชากรณ์ม. 5/3
62.นางสาวปทิตตา ประมวลสุขม. 5/3
63.นางสาวพัชร์สิตา มงคลอริยวงศ์ม. 5/3
64.นางสาวพินผกา กุลนิลม. 5/3
65.นางสาวมณีมณฑ์ พละสุม. 5/3
66.นางสาวรัตติยา แก้วสระแสนม. 5/3
67.นางสาวอติภา ธรรมรัตน์ม. 5/3
68.นายกันต์ธีร์ นารองม. 5/4
69.นายจิราเจตน์ ผาติพิบูลผลม. 5/4
70.นายปฏิภาณ พงษ์ไทยม. 5/4
71.นายภานุวัฒน์ มนต์วิเศษม. 5/4
72.นางสาวธนภรณ์ พุ่มเจริญดีม. 5/4
73.นางสาวกมนรัณย์ ซองทองม. 5/4
74.นางสาวรฐา ดิลกเลิศพลากรม. 5/4
75.นางสาวอวัศยา ศรีเจ้าม. 5/4
76.นายกิตตินันท์ โพธิ์คัยม. 5/5
77.นายจิรายุ รุ่งเรืองม. 5/5
78.นายธนเทพ โกนสูงเนินม. 5/5
79.นางสาวชัญญานุช ประนอมมิตรม. 5/5
80.นางสาวณัฐกมล ช่วยประเสริฐม. 5/5
81.นางสาวปณยา พิชญจรัลกุลม. 5/5
82.นางสาวปริชญา รักษาวงศ์ม. 5/5
83.นางสาววิภาดา แก้วพิลึกม. 5/5
84.นางสาวสุภชา ภูมิภาคม. 5/5
85.นางสาววราทิพย์ บุญประดิษฐโรจน์ม. 5/5
86.นายกฤตพงศ์ ยงเกียรติพานิชม. 5/6
87.นายธนิสร เชาวดีม. 5/6
88.นายปรัชญา โชติกเสถียรม. 5/6
89.นายมีชัย พันธศรีม. 5/6
90.นางสาวชิดชนก ช้างน้อยม. 5/6
91.นางสาวพิมพ์ชนก วรทองม. 5/6
92.นางสาวมนัสวี เรืองศรีม. 5/6
93.นางสาวศุภิสรา แสงเดือนม. 5/6
94.นายกฤตพัฒน์ สกุลวัฒนาม. 5/7
95.นายสุทิวัส แซ่ลี้ม. 5/7
96.นางสาวกฤตพร ยงเกียรติพานิชม. 5/7
97.นางสาวมณีรัตน์ ศรแจ่มม. 5/7
98.นางสาวสุพันธิกา อำไพม. 5/7
99.นายพันสาชัย ศิริม. 5/8
100.นายสุวิชา หรุ่งเป้าม. 5/8
101.นางสาวกานต์ธิดา กลิ่นสุคนธ์ม. 5/8
102.นางสาวณัฐรุจา ประจงสุขม. 5/8
103.นางสาวธัญสินี ละลีม. 5/8
104.นางสาวแพรวพรรณ ศิริสินอุดมกิจม. 5/9
105.นางสาวชภิรมณ ทรงพัฒนะโยธินม. 5/9
106.นายกิตติพิชญ์ เพ็ชรสังหารม. 5/10
107.นายสุทิวัส สิริธนาคมม. 5/10
108.นางสาวปาลีรัศม์ นพอมรวรานนท์ม. 5/10
109.นางสาวภัชราภรณ์ ปั้นบุญชูม. 5/10
110.นางสาวพรนภัส หาญสุโพธิพันธ์ม. 5/10
111.นางสาวนภัส ญาติพรหมม. 5/10
112.นายณัฐพล โรจน์วิเศษนุกูลม. 5/11
113.นายสรรเสริญ โล่ห์วชิรหัตถ์ม. 5/11
114.นางสาวเขมิกา หวังใจสุขม. 5/11
115.นางสาวจิตติญา ลีดอกไม้ม. 5/11
116.นางสาวธัชฎากรณ์ นิพิฐกุลม. 5/11
117.นางสาวพิมพกานต์ กุลชาติม. 5/11
118.นางสาวจารุวรรณ สังขฤกษ์ม. 5/11
119.นางสาวโสภิดา รูปสะอาดม. 5/12
120.นางสาวอรปรียา ศรีสวัสดิ์เกตุม. 5/12
121.นางสาวณิชาภัทร วุฒิพงษ์ม. 5/12
122.นางสาวณัฐวีภรณ์ งามจันทร์ผลิม. 5/12
123.นายพิสิษฐ์ ธนาธนะวรรธน์ม. 5/13
124.เด็กหญิงกชพร ประทุมสุวรรณม. 5/13
125.นางสาวมาริสา จำเริญจิตสกุลม. 5/13
126.นายพงษ์ฤทธิ์ ป้องประสิทธิ์ม. 6/2
127.นายสุรเกียรติ รอบคอบม. 6/2
128.นายธรรศ วีรมหาวงศ์ม. 6/2
129.นายภาณุพงศ์ สกุลเมืองม. 6/2
130.นางสาวณัฏฐณิชา ขันขวาม. 6/2
131.นางสาวอารยา ปัญยางม. 6/2
132.นายสราญ ม่านไข่มุกม. 6/3
133.นายศตพร อุดมวิริยะเสรีม. 6/3
134.นายธนัท บัณฑุกากาญจน์ม. 6/3
135.นางสาวธนพรรณ กาญจนกุลม. 6/3
136.นางสาวนัทธมน ชวนชัยรัตน์ม. 6/3
137.นางสาวณัฐษญา จันทร์ผ่องม. 6/3
138.นางสาวอมรรัตน์ รากเงินม. 6/3
139.นางสาวนันทชา ชวนชิดการม. 6/3
140.นางสาวเบญจพรรณ อัตรสารม. 6/3
141.นางสาวสุธิมา ปิดตาโสม. 6/3
142.นางสาวนิศาชล สงสุวงษ์ม. 6/3
143.นายณพดนัย คำสอาดม. 6/4
144.นายณฎฐวีร์ เผ่าศรีเจริญม. 6/5
145.นางสาวศมนันท์ บัวรอดม. 6/5
146.นายเจตน์สฤษฎิ์ สุวรรณเพชรม. 6/6
147.นายยศพล สารบันม. 6/6
148.นายเอกสิทธิ์ ปิ่นวิเศษม. 6/6
149.นายปฐมพร โรจน์ฤทธิไกรม. 6/6
150.นายณัฐเดช ใจหาญม. 6/6
151.นายปรานต์ ศรีหานูม. 6/6
152.นายศุภวิชญ์ ไทรวิมานม. 6/6
153.นายธิติวุฒิ บุญก่อนม. 6/6
154.นายภควัต อุบลรัตน์ม. 6/6
155.นายพลวัต ชัยเจริญม. 6/6
156.นางสาวสิริกร เรืองจันทร์ม. 6/6
157.นางสาวกนกกร กมลวิศวกรม. 6/6
158.นางสาวกุลณัฏฐ์ อยู่สุวรรณม. 6/6
159.นางสาวรัตนากร ปั้นมณีม. 6/6
160.นางสาววริศรา รุ่งเรืองม. 6/6
161.นายธนพัฒน์ เทศแก้วม. 6/7
162.นางสาวชนม์สิตา ปติพรพิสุทธิ์ม. 6/7
163.นางสาวทัตพิชา แก้วน้อยม. 6/7
164.นางสาวธันยพร วิศรียาม. 6/7
165.นางสาวศุภัชฌา เวชแพทย์ม. 6/7
166.นางสาวภาวิดา สว่างทองหลางม. 6/7
167.นางสาวสุภัชชา สวนเข้มม. 6/7
168.นายพงษ์พรหม จินดานิธิวัชร์ม. 6/8
169.นายศรายุทธ รอดช้างเผือกม. 6/8
170.นายสหรัฐ ประเพณีม. 6/8
171.นางสาวรวิภา ธนันท์พงษ์ธรม. 6/8
172.นางสาวปานวาด วรทองม. 6/8
173.นางสาวสิริกร ศรีคำม. 6/8
174.นางสาวมนัสนันท์ ธนาศุภวัฒน์ม. 6/8
175.นางสาวศศินา วรดีม. 6/8
176.นางสาวกัญญาวีว์ รุ่งกาญจนศักดิ์ม. 6/8
177.นางสาวธาวินี ศุภจรูญวงศ์ม. 6/8
178.นางสาวกุลปริยา โอภาสปัญญาม. 6/9
179.นายอนุวัต พรหมอินทร์ม. 6/10
180.นายพชร บัวมินทร์ม. 6/10
181.นายชนินทร์ พรสุขสวัสดิ์ม. 6/10
182.นายปฏิภาณ ยุวนะวณิชม. 6/10
183.นางสาวอมิตวรรณ กลิ่นจันทร์ม. 6/10
184.นางสาวกมลวรรณ ภู่แจ้งม. 6/10
185.นางสาวณัฐรดา กาลสังข์ม. 6/10
186.นายจิรพัชร รามศิริม. 6/11
187.นายณัฐนนท์ ชาสวัสดิ์ม. 6/11
188.นายธวัชชัย สายสมม. 6/11
189.นายธนากร ธัญนันท์ม. 6/11
190.นายกฤติกร สุทธลักษณ์ม. 6/12
191.นางสาวปวรา ลีฬหะพันธุ์ม. 6/12
192.นางสาวอริศรา หอมบุญมาม. 6/12
193.นางสาวมณฑกานต์ แป้นปลื้มม. 6/12
194.นางสาวอัฐภิญญา ชนม์ยืนม. 6/12
195.นายรัฐธรรมนูญ เอี่ยมชื่นม. 6/13
196.นางสาวปาลิดา ไทรทองม. 6/13
197.นางสาวอิสราพร บุญเรืองม. 6/13
198.นางสาวเพลินพิศ อัครพันธ์ไพโรจน์ม. 6/13
199.นางสาวกนกวรรณ บุญญารัชทิพากรม. 6/13
200.นางสาวธนัชชา เลิศลบธาตรีม. 6/13
201.นางสาวอติกานต์ วรรณะม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

090

จำนวนที่รับ

100 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายเสวก ชูเลิศ